Category Archives: Thuế

Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

tu-van-viet-luat

Nghị định Số 2092013NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng Nghị định về thuế giá trị gia tăng được quy định chi tiết trọng nghị định 2092013NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay […]

Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

tu-van-viet-luat

Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày 16 tháng 6 năm 2013 quốc hội ban hành luật số 32/2013/QH13 về  sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp