Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệpNghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký  thành […]

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp Luật số 60/2005/QH11 luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ,tôt chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý các hoạt động của doanh nghiệp ,Việc thành lập và tôt chức quan lý doanh nghiệp đều […]