Quy định và điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông

Kinh doanh dịch vụ viễn thông cần có những điều kiện gì ? Quy định với những đơn vị kinh doanh dịch vụ này như thế nào ?

Trả lời:

Ngày 13/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Kinh doanh dịch vụ viễn thông cần có những điều kiện gì ? Quy định với những đơn vị kinh doanh dịch vụ này như thế nào ?

Trả lời:

Ngày 13/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp muốn được xét cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đáp ứng các yêu cầu về tài chính như: Có khả năng tài chính bảo đảm thực hiện giấy phép phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật đề xuất; không trong tình trạng chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về viễn thông; vốn đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có) phải tuân thủ quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Riêng đối với doanh nghiệp đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng phải đáp ứng thêm các yêu cầu về vốn pháp định và cam kết đầu tư theo Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011; đối với doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất có 01 tổ chức, cá nhân sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần thì cá nhân, tổ chức đó không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường viễn thông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ viễn thông còn phải đáp ứng các điều kiện khác như: Có đăng kí kinh doanh dịch vụ viễn thông; không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản; có kế hoạch kỹ thuật, kế hoạch kinh doanh khả thi và phù hợp với các quy định về kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông; có phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin phù hợp với kế hoạch kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.