Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài

>> Văn phòng đại diện nước ngoài là gì? Chi nhánh nước ngoài là gì?

>> Điều kiện cấp giấy phép văn phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

>> Dịch vụ gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài

>> Văn phòng đại diện nước ngoài là gì? Chi nhánh nước ngoài là gì?

>> Điều kiện cấp giấy phép văn phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

>> Dịch vụ gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài

Khi sử dụng dịch vụ của công ty tư vấn Việt Luật, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồm:

A. Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài: Giá: 4.000.000 VNĐ

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm,
c) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
d) Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

B. Thành lập chi nhánh nước ngoài: Giá: Liên hệ
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
b) Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;
c) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;
d) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
C. Các giấy tờ quy định tại điểm b, c khoản 1 và điểm b, c, d khoản 2

Điều này phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự cửa Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.