Điều chỉnh dự án đầu tư

Sau khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư không tránh khỏi việc sẽ có một số thay đổi trong quá trình hoạt động như thay đổi liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư. Công ty Việt Luật chúng tôi...

Văn phòng đại diện

Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể như sau:

Gia hạn văn phòng đại diện

Khi doanh nghiệp nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, sau một thời gian hoạt động có hiệu quả và thời gian cấp phép sắp hết thì khi đó nhà đầu tư nước ngoài cần gia hạn văn phòng đại diện của mình để văn phòng có thể tiếp tục...

Chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài

Khi sử dụng dịch vụ của công ty tư vấn Việt Luật, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồm:

Công ty Việt Nam có vốn nước ngoài

Trong thời gian gần đây, một số nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường có xu hướng góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam chứ không thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đây được cho là giải pháp an toàn khi nhà đầu tư...

dịch vụ đầu tư nước ngoài

Thời gian gần đây môi trường đầu tư của Việt Nam đang có những thay đổi mang tính tích cực nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều rào cản pháp lý và bất đồng ngôn ngữ làm cho các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn...

đầu tư nước ngoài

Ðầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.